Центри соціального обслуговування населення структура, завдання, функції - студопедія

обслуговування громадян похилого віку та інвалідів.

Центр є юридичною особою, має самостійний баланс або кошторис і печатку з повним найменуванням Центру. Центр може мати штампи і бланки зі своїм найменуванням, зареєстровану в установленому порядку емблему, а також відкривати в установленому порядку рахунки в банках на території Укаїни або за її межами.

Центр має право відкривати в якості відокремлених підрозділів поза місцем свого розташування філії, що виконують частину його функцій. Філія Центру не є юридичною особою, діє на підставі затверджується директором Центру положення про філію Центру. Філія Центру організовує

свою роботу від імені та в інтересах Центру на підставі довіреності, яка видається директором Центру.

Центр для досягнення поставлених перед ним завдань може здійснювати підприємницьку діяльність, відповідну цим завданням і не має одержання прибутку як основну мету своєї діяльності.

Доходи від цієї діяльності, а також придбане за рахунок доходів майно вступають у самостійне розпорядження Центру і враховуються на окремому балансі. Будівлі або приміщення, в яких розташовується Центр і його філії, знаходяться в державній або муніципальній власності, можуть передаватися у державну чи муніципальну власність і закріплюватися за Центром у володіння, користування і розпорядження з дотриманням норм Цивільного кодексу Укаїни. Центр не підлягає приватизації і не може бути перепрофільований на інші види діяльності, а закріплене за ним на праві оперативного управління майно не може здаватися в оренду або віддаватися в заставу. Приміщення Центру повинні бути забезпечені всіма видами комунально - побутового благоустрою з урахуванням умов даного

автотранспорту для обслуговування громадян, можуть здійснюватися витрати на наймання автомобілів в автотранспортних чи інших підприємствах. Оформлення документів, пов'язаних з обслуговуванням громадян в Центрі, здійснюється відповідно до зразковими зразками документів.

Спеціальний будинок для одиноких престарілих - державна спеціалізована установа, призначена для постійного проживання одиноких громадян пенсійного віку, а також подружніх пар з їх числа, які зберегли повну чи часткову здатність до самообслуговування у побуті та потребують створення умов для самореалізації основних життєвих потреб.

Схожі статті