Енергетичне підприємство і його особливості

До енергетичним підприємствам відносять електростанції, ко-тільні, підприємства теплових та електричних мереж. Продук-цією енергетичного підприємства є електроенергія і тепло, а головним завданням - безперебійне постачання споживча п-лей електроенергією і теплом в необхідній кількості.

Енергетичні підприємства на відміну від підприємств інших галузей і підгалузей промисловості мають такі осо-сті:

вони не тільки виробляють продукцію, але і здійснюють її транспорт (передачу) і розподіл. Електроенергію виробок-ють електричні станції (конденсаційні, атомні, теп-лоелектроцентралі, гідроелектростанції). В даний час по-є і інші електростанції - гідроакумулюючі (ГАЕС), геотермальні і т.п. Передача і розподіл електрич-чеський енергії здійснюється підприємствами електричних мереж. Тепло виробляють на ТЕЦ і в котельнях, а передачу і рас-пределеніе його - підприємства теплових мереж;

процес виробництва являє собою безперервний ланцюг перетворень енергії. У цьому ланцюзі виділяють три фази, чітко від-Ліча за своїми функціями і завданнями: 1) виробництво або перетворення енергії використовуваних енергоресурсів в той вид енергії, який необхідний споживачеві; 2) транспорт проведений-ної енергії та її розподіл між окремими приймача-ми; 3) споживання енергії, що складається в її перетворенні в інші види енергії, що використовуються в різних приймачах, або в зміні параметрів енергії.

Процес виробництва, передачі, розподілу та потребле-ня енергії протікає практично одночасно і безперервно. Безперервність процесу виробництва енергії, в свою чергу, призводить до наступних відмінностям:

є абсолютна відповідність виробництва і споживан- ня енергії, тобто відсутні місцеві скупчення полХерсонбріка-тов і продукції;

виключено бракування продукції і вилучення її з потреб-лення;

відсутня проблема збуту, через що неможливо затоварилися-вання;

немає потреби складувати продукцію, так як все, що про-диться, споживається в той же момент.

Неможливість складування енергії обумовлює прин-ціпіальное відміну роботи енергетичних підприємств, кото-рої полягає в тому, що обсяги вироблення енергії підпорядковані споживачеві і змінюються відповідно до його потреб. Неможливість бракованих продукції (енергії) і вилучення її з ужитку покладає на енергетичні підприємства особливу від-повідальність за постійну якість енергії, т. Е. Підтримку в заданих межах її параметрів, основними характеристиками якого є:

для електричної енергії - напруга і частота;

теплової енергії - тиск і температура пари.

Ця вимога обумовлена ​​тим, що зниження якості енергії призводить до зниження якості продукції, що випускається споживачами енергії (наприклад, коливання частоти струму при виробництві паперу призводить до зміни швидкості руху потокової лінії, відповідно до зміни товщини шару мас-си, що надходить на лінію, і товщині паперу, тобто до шлюбу про-дукції), зниження ресурсу споживають пристроїв і підвищений-ному витраті енергії.

Енергетичні підприємства тісно пов'язані з промисло-ністю, транспортом, зв'язком, комунальним і сільським господарством - з усією сукупністю різноманітних приймачів електричної і теплової енергії, що зумовлює жест-кую залежність виробництва енергії від режиму споживання, тобто має місце постійна зміна виробництва енергії протягом доби, тижня, місяця, року. В основі цього лежать, з одного боку, природно-кліматичні чинники (коливання температури, зміна природного освітлення і т.п.), а з іншого - особливості технологічного процесу різних підприємств і галузей народного господарства, режиму праці та відпочинку, зміни побутової навантаження. Зазначені особливості обумовлюють необхідність забезпечення досить високого> рівня надійності роботи енергетичних підприємств для ви-конання головного завдання - безперебійності енергопостачання споживачів. Перебої в енергопостачанні наносять предприяти третьому і в цілому народному господарству великої шкоди: призводять до порушення нормальної роботи споживачів, псування оборудо-

вання і сировини, зниження планованих обсягів продукції і відповідно до збитків.

Суттєвою особливістю виробництва енергії являє-ся відносно швидкий розвиток аварійних ситуацій, при яких відмова одного елемента впливає на роботу інших, свя-чених з ним. Наприклад, в 1957 р першопричиною великої ава-рії в Молдавської енергосистеми з'явилася неправильна (лож-ная) робота диференційного захисту одного блоку «генера-тор-трансформатор», включеного за схемою «чотирикутник», а саме:

при введенні нового вимикача та налаштування диференціальних-ний захисту блоку була допущена помилка;

захист спрацювала під час проходження номінального струму через зону, яка захищається і відключила блок;

момент відключення блоку збігся з проходженням максимуму навантаження, що і послужило початком аварії, розвиток якої призвело до повного відключення енергосистеми (з втратою соб-дарських потреб) і зв'язку з диспетчером.

Енергетичні підприємства допускають як ізольовану, так і спільну, паралельну роботу. Надійність енергоснаб-вання підвищується при більшій кількості енергетичних підпри-ємств, які працюють спільно і коли є можливість резер-вірованія один одного. Тому основна частина енергії вирабати-ється на енергопідприємства, об'єднаних в районні енер-гетіческіе системи, пов'язані між собою спільністю режиму і безперервністю процесу виробництва і розподілу енергії.

Енергетична система має загальний резерв потужності, кото-рий вводиться при аваріях і відключеннях будь-якої її частини. Системи, пов'язані між собою лініями електропередачі, про-роззують об'єднану (зокрема, міжрайонну) енергосистем-му. У свою чергу, об'єднані енергосистеми утворюють оди-ву енергосистему Укаїни, в якій резерви потужності стано-вятся загальними.

В енергетичному господарстві особливе значення має оперативно-ве управління роботою окремих електростанцій, підприємств електричних мереж і енергосистемою в цілому. Це обумовлено, по-перше, швидкістю протікання перехідних процесів в енер-госістеме, по-друге, залежністю режиму роботи енергопред-ємств та обсягу вироблення енергії від зміни метеорологи-чеських, кліматичних та інших умов. Таким чином, в про-процесі експлуатації електростанцій і енергосистеми в цілому віз-ника необхідність оперативно коригувати задану про-виробничу програму і, отже, підпорядковувати режим роботи окремих електростанцій диспетчерській службі енергосистеми, в яку вони входять.

Схожі статті