Функціональні обов'язки оператора ЕОМ - студопедія

8.Право і відповідальність Оператора ЕОМ

Оператор ЕОМ повинен знати:
- накази, вказівки, розпорядження, інструкції та інші нормативно-розпорядчі
документи, що регламентують роботу оператора ЕОМ;
- правила експлуатації ЕОМ і обслуговування ксерокса;
- правила оформлення документів, в тому числі ділової документації з використанням типових
форм;
- правила орфографії і пунктуації;
- правила ведення діловодства;
- програмне забезпечення (правила роботи з Windows, Microsoft Office і т.д.)
- засоби обчислювальної техніки, комунікацій і зв'язку;
- культуру праці та етику ділового спілкування;
- основи законодавства про працю та охорону праці Укаїни;
- статут підприємства, його штатний розклад, правила внутрішнього трудового розпорядку;
- правила і норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і
протипожежного захисту.
1.5. Оператор ЕОМ персоналу підпорядковується


3.1. Знайомитися з проектами рішень керівництва компанії, що стосуються його діяльності.
3.2. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо вдосконалення роботи,
пов'язаної з обов'язками, що передбачені цією посадовою інструкцією.
3.3. Знайомитися з проектами рішень співробітниками всіх структурних підрозділів.
3.4. Запитувати особисто або за дорученням безпосереднього керівника від співробітників
інших підрозділів компанії інформацію і документи, необхідні для виконання своїх
посадових обов'язків.
3.5. Вимагати від керівництва підприємства сприяння у виконанні своїх
посадових обов'язків і прав.

Єдиний тарифно-кваліфікаційний довідник робіт і професій робітників складається з тарифно-кваліфікаційних характеристик, що містять характеристики основних видів робіт за професіями робітників в залежності від їх складності, і відповідних їм тарифних розрядів, а також вимоги, що пред'являються до професійних знань і навичок робітників.

10.Характерістіка професії «Оператор електронно-обчислювальних машин»: згідно ЕТКС.


Ведення процесу обробки інформації
на електронно - обчислювальних машинах за робочими інструкціями з
пульта управління. Введення інформації в електронно - обчислювальні
машини (ЕОМ) з технічних носіїв інформації та каналів зв'язку і
висновок її з машини. Передача по каналах зв'язку отриманих на
машинах розрахункових даних на наступні операції. підготовка
технічних носіїв інформації на пристроях підготовки даних.
Запис, зчитування і перезапис інформації з одного виду носіїв
на іншій. Контроль технічних носіїв інформації. забезпечення
проведення обчислювального процесу згідно з робочими
програмами. Спостереження за роботою ЕОМ. Встановлення причин збоїв
в роботі в процесі обробки інформації. Запис про використання
машинного часу і замічені дефекти роботи машин в журнал по
обліку машинного часу. Оформлення результатів виконаних робіт.
Повинен знати: будову пульта керування ЕОМ і правила її
технічної експлуатації; основи програмування в обсязі
середньої спеціальної або загальної освіти та курсової
підготовки; робочі інструкції та інші керівні матеріали по
обробці інформації; технічні носії інформації, коди,
застосовувані на ЕОМ, структуру вихідних таблиць для виявлення
збоїв під час роботи ЕОМ.

11.Обязанності оператора ЕОМ, згідно «Загальноукраїнського класифікатора занять», наведіть приклади професій, що входять в дану базову групу.

Техніки та оператори з обслуговування ЕОМ здійснюють стандартне програмне забезпечення ЕОМ, технічне обслуговування і контроль за роботою обчислювальної техніки, засобів прийому та передачі інформації, беруть участь в удосконаленні систем обробки даних.

Їх обов'язки включають:

- експлуатацію і контроль за роботою електронно-обчислювальної техніки;
- організацію та ефективне виконання обчислювальних операцій;
- підготовку засобів обчислювальної техніки до роботи, складання схем обробки інформації, програм і алгоритмів вирішення завдань;
- проведення технічного обслуговування, тестових перевірок, профілактичних оглядів, регулювання, налагодження і поточного ремонту обладнання;
- ведення обліку обсягів виконаних робіт, використання машинного часу, помічених дефектів роботи машин;
- виконання споріднених за змістом обов'язків;
- керівництво іншими працівниками.
Приклади професій, що входять в дану базову групу:

Технік (з обслуговування ЕОМ)
Оператор ЕОМ

12.Профессія Оператор обчислювальних і електронно-обчислювальних машин, характеристика робіт і обов'язки, згідно з постановою Мінруда Україна «Про затвердження тарифно-кваліфікаційних характеристик по загальногалузевим професій робітників».
Ведення процесу обробки інформації на електронно-обчислювальних машинах за робочими інструкціями з пульта керування. Введення інформації в електронно-обчислювальні машини (ЕОМ) з технічних носіїв інформації та каналів зв'язку і виведення її з машин. Передача по каналах зв'язку отриманих на машинах розрахункових даних на наступні операції. Обробка первинних документів на обчислювальних машинах різного типу шляхом підсумовування показників зведень з подгибкой і підкладкою таблиць, обчислень з інженерно-конструкторських розрахунків. Виписка рахунків-фактур і складання відомостей, таблиць, зведень, звітів механізованим способом, з виведенням інформації на перфоленту. Контроль обчислень, вивірка розбіжностей по первинним документом. Підготовка машини до роботи, установка шини управління або блок-схеми на дану роботу. Введення перфорації, верифікації, дублювання, репродукції і табуляції перфокарт. Зчитування і пробивання отворів закодованої інформації, що міститься в перфокартах, на підставі графічних позначок. Перевірка правильності перенесення інформації з первинних документів на перфокарти "на світло" і рахунковим контролем і правильності перебивки невірно відперфорованих перфокарт з виправленням відповідних показників та підсумків у табуляграмах. Контроль табуляграм, складених механізованим способом, звіряючи їх підсумкових даних з контрольними числами; проведення вибіркової балансування з позначкою на полях табуляграм; запис вивірених підсумків табуляграм в журнал контрольних чисел; оформлення і випуск перевірених табуляграм. Налаштування машини за простими схемами комутації і самостійне здійснення нескладної перекоммутации. Установка пропускної лінійки, упорів і табуляціонних пластин для здійснення багаторазових пропусків перфокарт. Робота з математичними довідниками, таблицями. Оформлення супровідного документа і робочого наряду на виконані роботи.

13.Вліяніе ПК на здоров'я людини;

Головний біль і біль в очах

Порушення нічного сну

Сонливість протягом дня

Зниження інтелектуальних здібностей, погіршення пам'яті

Натяг шкіри чола і голови

Біль в області серця, нерівне серцебиття, задишка

Зниження статевої активності

14.Інструкція з техніки безпеки, основні положення, призначення;

1.1. Ця інструкція поширюється на наступних працівників гімназії:
- програмістів, зайнятих на ПК розробкою, перевіркою і налагодженням програм;
- користувачів ПК (працівників, які поєднують роботу оператора ПК з основною роботою).
Перераховані вище працівники називаються далі операторами.
1.2. Під час роботи з ПК на оператора можливий вплив наступних небезпечних і шкідливих факторів: а) фізичних:
- низькочастотні електричні і магнітні поля;
- статична електрика;
- лазерне і ультрафіолетове випромінювання;
- підвищена температура;
- іонізація повітря;
- небезпечна напруга в електричній мережі;
б) хімічних:
- пил;
- шкідливі хімічні речовини, що виділяються при роботі принтерів і копіювальної техніки;
в) психофізіологічних:
- напруга зору і уваги;
- інтелектуальні та емоційні навантаження;
- тривалі статичні навантаження і монотонність праці.
1.3. До робіт з ПК допускаються особи:
- не молодше 18 років, що пройшли обов'язковий попередні при прийомі на роботу і щорічних медичних оглядів у порядку і строки, встановлені Минздравмедпромом Укаїни і Госкомсанепіднадзором Укаїни, і не мають медичних протипоказань для роботи з ПК і ВДТ; - пройшли курс навчання принципам роботи з обчислювальною технікою і спеціальне навчання роботі на ПЕОМ з використанням конкретного програмного забезпечення;
- пройшли вступний інструктаж з електробезпеки з присвоєнням 1-й кваліфікаційної групи; - ознайомлені з інструкціями з експлуатації на використовувані на робочому місці засоби оргтехніки (власне ПК, принтери, сканери, джерела безперебійного живлення тощо). 1.4. До роботи з ПК не допускаються жінки з часу встановлення вагітності та в період годування дитини грудьми.

15.Область поширення і порядок застосування інструкції з техніки безпеки;

Ця інструкція поширюється на наступних працівників гімназії:
- програмістів, зайнятих на ПК розробкою, перевіркою і налагодженням програм;
- користувачів ПК (працівників, які поєднують роботу оператора ПК з основною роботою).
Перераховані вище працівники називаються далі операторами.

16.Ізучіте інструкцію, що знаходиться у Вашому комп'ютерному класі. Які пункти можна було б додати в інструкцію, які пункти Ви сНовомосковскете зайвими;

Я сНовомосковскю, що в нашій інструкції немає зайвих пунктів та додавати не потрібно.

17.Требованія до персоналу, що експлуатує засоби обчислювальної техніки і периферійне устаткування;

До самостійної експлуатації електроапаратури допускається проводити тільки кваліфіковані спеціалісти не молодше 18 років, придатний за станом здоров'я і кваліфікації до виконання зазначених робіт.

18.Требованіе по електричної безпеки;

2. Щоб уникнути пошкодження ізоляції проводів і виникнення коротких замикань не вирішується:

а) вішати що-небудь на дроти;

б) зафарбовувати і білити шнури і дроти;

в) закладати дроти і шнури за батареї опалювальної системи;

г) висмикувати вилку з розетки за шнур, зусилля повинен бути доданий до корпусу вилки.

3. Для виключення ураження електричним струмом забороняється:

а) часто вмикати і вимикати комп'ютер без необхідності;

б) торкатися до екрану і до тильної сторони блоків комп'ютера;

в) працювати з обладнанням мокрими руками;

г) працювати з обладнанням при порушенні цілісності корпусу, ізоляції проводів, несправну індикацію включення живлення, з ознаками електричної напруги на корпусі.

д) класти на обладнання сторонні предмети.

4. Забороняється під напругою очищати від пилу і забруднення електроооборудованіе.

5. Щоб уникнути ураження електричним струмом, при користуванні електроприладами не можна торкатися одночасно будь-яких трубопроводів, батарей опалення, металевих конструкцій, з'єднаних з землею.

7. Порятунок потерпілого при ураженні електричним струмом головним чином залежить від швидкості звільнення його від дії струмом.

19.Особенності електроживлення системного блоку;

Всі компоненти системного блоку отримують електроенергію від блоку живлення. Блок живлення ПК - це автономний вузол, що знаходиться у верхній частині системного блоку. Правила техніки безпеки не забороняють розкривати системний блок, наприклад при встановленні додаткових внутрішніх пристроїв або їх модернізації, але це не відноситься до блоку живлення. Блок живлення комп'ютера - джерело підвищеної пожежо-небезпеки, тому розтину і ремонту він підлягає тільки в спеціалізованих майстернях.
Блок живлення має вбудований вентилятор і вентиляційні отвори. У зв'язку з цим в ньому неминуче накопичується пил, яка може призвести до короткого замикання. Рекомендується періодично (один - два рази на рік) за допомогою пилососа видаляти пил з блоку живлення через вентиляційні отвори без розтину системного блоку. Особливо важливо проводити цю операцію перед кожною транспортуванням або нахилом системного блоку.

21.Требованія до робочого місця; У вимоги до робочого місця входять вимоги до робочого столу, посадкового місця (стільця, крісла), підставки для рук і ніг. Незважаючи на гадану простоту, забезпечити правильне розміщення елементів комп'ютерної системи і правильну посадку користувача надзвичайно важко. Повне рішення проблеми вимагає додаткових витрат, порівнянних по величині з вартістю окремих вузлів комп'ютерної системи, тому і биту і на виробництві цими вимогами часто нехтують.
Незважаючи на те, що школярі проводять в комп'ютерному класі порівняно небагато часу, навчити їх правильної гігієни праці на гідному прикладі дуже важливо, щоб корисні навички закріпилися на все життя. Це не просто вимога гігієни, а вимога методики

1. Монітор повинен бути встановлений прямо перед користувачем і не вимагати повороту голови або корпусу тіла.

2. Робочий стіл і посадочне місце повинні мати таку висоту, щоб рівень очей користувача знаходився трохи вище центру монітора. На екран монітора слід дивитися зверху вниз, а не навпаки. Навіть короткочасна робота з монітором, встановленим занадто високо, призводить до стомлення шийних відділів хребта.

3. Якщо при правильній установці монітора щодо рівня очей з'ясовується, що ноги користувача не можуть вільно лежати на підлозі, слід встановити підставку для ніг, бажано похилу. Якщо ноги не мають надійної опори, це неодмінно веде до порушення постави і стомлення хребта. Зручно, коли комп'ютерні меблі (стіл і робоче крісло) мають кошти для регулювання по висоті. У цьому випадку простіше домогтися оптимального положення.

4. Клавіатура повинна бути розташована на такій висоті, щоб пальці рук розташовувалися на ній вільно, без напруги, а кут між плечем і передпліччям складав 100 ° - 110 °. При використанні звичайних шкільно-письмових столів домогтися одночасно правильного "положення і монітора, і клавіатури практично неможливо. Для роботи рекомендується використовувати спеціальні комп'ютерні столи, які мають висувні полички для клавіатури. Якщо такий полички немає і клавіатура розташовується на тому ж столі, що і монітор, використання підставки для ніг стає практично неминучим, особливо коли з комп'ютером працюють діти.

5. При тривалій роботі з клавіатурою можливо стомлення сухожиль кистьового суглоба. Відомо важке професійне захворювання - кистьовий тунельний синдром, пов'язаний з неправильним положенням рук на клавіатурі. Щоб уникнути надмірних навантажень на кисть бажано надати робоче крісло з підлокітниками, рівень висоти яких, заміряний від статі, збігається з рівнем висоти розташування клавіатури.

6.Прі роботі з мишею рука не повинна перебувати у висячому положенні. Лікоть руки або хоча б зап'ясті повинні мати тверду опору. Якщо передбачити необхідне розташування робочого столу і крісла важко, рекомендується застосувати килимок для миші, що має спеціальний опорний валик. Нерідкі випадки, коли в пошуках опори для руки (зазвичай правої) розташовують монітор збоку від користувача (відповідно, зліва), щоб він працював впівоберта, спираючи лікоть або зап'ясті правої руки об стіл. Цей прийом неприпустимий. Монітор повинен обов'язково знаходитися прямо перед користувачем.

22.Требованіе щодо забезпечення пожежної безпеки;

На робочому місці забороняється мати вогненебезпечні речовини

У приміщеннях забороняється:

а) запалювати вогонь;

б) включати електрообладнання, якщо в приміщенні пахне газом;

г) сушити що-небудь на опалювальних приладах;

д) закривати вентиляційні отвори в електроапаратурі

Джерелами займання є:

а) іскра при розряді статичної електрики

б) іскри від електрообладнання

в) іскри від удару і тертя

г) відкрите полум'я

Приміщення з електрообладнання повинні бути оснащені вогнегасниками типу ОУ-2 або ОУБ-3.

23.Требованія охорони праці при роботі на ПК;

• Максимальний час роботи за компьтютером не повинно перевищувати 6 годин за зміну.

• Необхідно робити перерву в роботі за комп'ютером тривалістю 10 хвилин через кожні 45 хв.

• Тривалість безперервної роботи за комп'ютером без регламентованого перерви не повинна перевищувати 1 годину.

Схожі статті