Юридична відповідальність і її види - студопедія

Юридичною відповідальністю називаються несприятливі наслідки, що накладаються державою на правопорушника у встановленій законом формі; застосування до правопорушника заходів державного примусу, передбачених правовою нормою, в установленому законом порядку.

Ознаки юридичної відповідальності: поширюється на вже скоєне правопорушення; встановлюється державою в нормах права і забезпечується його примусової силою; накладається компетентними державними органами в суворо визначених законом процедурних формах; полягає в несприятливих для правопорушника наслідки особистого, майнового та іншого характеру.

Виділяють два підстави юридичної відповідальності: нормативне і фактичне. Нормативною підставою є правова норма, що передбачає відповідальність за діяння, фактичним - вчинення особою правопорушення. Без правопорушення не може бути і юридичної відповідальності. Функції юридичної відповідальності визначені метою захисту прав і свобод людини, забезпечення в суспільстві законності та правопорядку:

1) функція відплати за скоєне (каральна);

2) право-відновлювальна, що має на меті компенсацію заподіяної правопорушником шкоди, відновлення порушеного права;

3) попереджувальна, яка полягає в попередженні здійснення нових правопорушень (превентивна);

4) виховна - виховання суспільства в дусі поваги до права і перевиховання правопорушників.

Юридична відповідальність базується на ряді принципів. накладається тільки за вчинки, але не за думки або наміри; невідворотність - будь-яке правопорушення тягне за собою юридичну відповідальність; накладається тільки компетентним органом, на підставі закону і відповідно до встановленої процедури; відповідальність несе тільки той, хто скоїв правопорушення. При цьому за одне й те саме правопорушення юридична відповідальність настає лише один раз; міра покарання повинна відповідати скоєного; притягнення до юридичної відповідальності можливе лише за наявності вини правопорушника.

Залежно від характеру вчиненого правопорушення виділяють наступні види юридичної відповідальності. 1) цивільно-правову, 2) матеріальну, 3) дисциплінарну, 4) адміністративну (адміністративно-правову) і 5) кримінальну.

1. Цивільно-правова відповідальність являє собою спосіб примусового впливу на порушника цивільних прав з метою відновлення майнового стану потерпілого. Основною особливістю цивільно-правової відповідальності є те, що вона носить майновий характер і спрямована на компенсацію завданих збитків, тобто настає, перш за все, перед кредитором, а не перед державою. Санкції, що застосовуються в рамках цивільно-правової відповідальності, передбачаються не тільки законодавством, але і договором, накладаються судом або виконуються добровільно. Підставою цивільно-правової відповідальності є невиконання або неналежне виконання однією зі сторін своїх зобов'язань, передбачених договором, або заподіяння шкоди, не пов'язане з порушенням договору. Тому розрізняють договірну і позадоговірної види цивільно-правової відповідальності.

Договірна цивільно-правова відповідальність настає для учасників будь-якого громадянського договору в разі його невиконання або недотримання (несплата оренди). Позадоговірна цивільно-правова відповідальність настає при заподіянні шкоди життю, здоров'ю людини або майну організації (в результаті ДТП, нещасного випадку на виробництві). Незалежно від відшкодування майнової шкоди громадянин, якій було завдано фізичної або моральної шкоди, має право на компенсацію моральної шкоди. Її розмір у грошовій формі визначається судом.

2. Матеріальна відповідальність являє собою вид юридичної відповідальності, яка полягає у обов'язки однієї зі сторін трудового договору (працівника або роботодавця) відшкодувати матеріальні збитки, завдані іншій стороні в результаті винного, протиправного невиконання своїх трудових обов'язків. Матеріальна відповідальність може бути обмеженою або повною. При обмеженою відповідальності працівник відшкодовує роботодавцю суму в розмірі дійсної шкоди, але не більше середнього місячного заробітку. Повна матеріальна відповідальність дорівнює розміру заподіяної шкоди і не залежить від одержуваної працівником зарплати.

Існує три способи стягнення заподіяної шкоди: добровільний; за розпорядженням роботодавця за допомогою утримання із зарплати працівника; в судовому порядку. Матеріальна відповідальність роботодавця виникає в зв'язку з протиправним позбавленням працівника можливості здійснювати трудову функцію і отримувати заробітну плату (незаконне звільнення, затримка виплати зарплати, невидача працівникові трудової книжки). Працедавець відшкодовує збитки в повному обсязі, а моральна шкода - за домовленістю або за рішенням суду. Розміри матеріальної відповідальності обмежені, вони істотно менше, ніж розміри цивільно-правової відповідальності. Матеріальна відповідальність не завжди виділяється як самостійний вид юридичної відповідальності.

4. Адміністративна відповідальність настає за вчинення адміністративного правопорушення (проступку). Підставою для притягнення до адміністративної відповідальності служить сам факт винного порушення особою правил, встановлених державою, незалежно від наявності або відсутності його шкідливих наслідків. Система адміністративних покарань закріплена в Кодексі про адміністративні правопорушення (КпАП) і включає: попередження; адміністративний штраф; оплатне вилучення або конфіскацію знаряддя вчинення або предмета адміністративного правопорушення; позбавлення спеціального права (водіння автомобіля); адміністративний арешт (до 15 діб); адміністративне видворення за межі України іноземців і осіб без громадянства; дискваліфікацію. По відношенню до посадових осіб чинне законодавство передбачає лише два види адміністративних стягнень: попередження і штраф (в тих випадках, коли правопорушення пов'язані з виконанням посадовою особою його службових обов'язків). Застосування заходів адміністративної відповідальності не тягне судимості для правопорушника.

5. Кримінальна відповідальність - це вид юридичної відповідальності, що накладається тільки судом на особу, яка вчинила злочин. Мірою кримінальної відповідальності є покарання, яка призначається за вироком суду в установленому законом порядку особи, визнаної винною у вчиненні злочину, і полягає в передбачених кримінальним законом позбавленні або обмеженні прав і свобод цієї особи.

При призначенні покарання суд враховує пом'якшуючі та обтяжуючі обставини. До обставин, що пом'якшують покарання, відносяться: вчинення вперше злочину невеликої тяжкості внаслідок випадкового збігу обставин; неповноліття винного; вагітність; наявність малолітніх дітей у винного; вчинення злочину в силу збігу важких життєвих обставин або за мотивацію співчуття; вчинення злочину в результаті фізичного або психічного примусу або в силу матеріальної, службової або іншої залежності; вчинення злочину при порушенні умов правомірності необхідної оборони, затримання особи, яка вчинила злочин, крайньої необхідності, обгрунтованого ризику, виконання наказу або розпорядження; протиправність чи аморальність поведінки потерпілого, з'явився приводом для злочину; явка з повинною, активне сприяння розкриттю злочину, викриттю інших співучасників злочину та розшуку майна, добутого в результаті злочину; надання медичної та іншої допомоги потерпілому безпосередньо після вчинення злочину; добровільне відшкодування майнової шкоди та моральної шкоди, завданих в результаті злочину; інші дії, створені задля відшкодування шкоди, заподіяної потерпілому.

Схожі статті