Особливості обчислення ВНП за

1. Порівняльна характеристика СНР і БНХ.

2 Короткий виклад СНС.

3.Особенности визначення ВНП за виробничим методом.

4. Розрахунок ВНП за видатками.

5. Розрахунок ВНП за доходами.

6. Номінальний і реальний ВНП.

7. Зіставлення на основі ВНП (ВВП).

Порівняльна характеристика СНР і БНХ

Терміни «система національні рахунків» і «система національного рахівництва» синоніми і обидва використовуються в економічній практиці Укаїни. Іноді використовується скорочений варіант цього терміна - «національні рахунки». СНС дозволяє упорядкувати інформацію про господарську діяльність країни, виконуючи в національній економіці роль, подібну до ролі бухгалтерських рахунків на підприємстві.

У Укаїни СНС застосовується з початку 90-х років 20 століття у відповідності з державною програмою. До 90-х років в СРСР розроблялася і застосовувалася система обліку на макрорівні, яка називалася балансом народного господарства (БНХ). СНС і БНХ є альтернативними системами національного обліку, основні відмінності яких складаються в табл. 19.1.

Незважаючи на розбіжності між СНС і БНХ у них є багато спільного. А саме - обидві системи є моделями річного економічного обороту на макрорівні і є балансові побудови, тобто базуються на одних і тих же методичних принципах. Це значно полегшило перехід Укаїни від БНХ до СНС.

СНС складається з узгодженого докладного набору рахунків і таблиць, використання яких забезпечує систематичну і повну картину економічної діяльності країни. В основі побудови СНС лежить концепція «господарського кругообігу». Національне господарство розглядається як велика багаторядна система, що має стрижень - економічний оборот. Він включає основні економічні процеси: виробництво, споживання, накопичення і перерозподіл.

Порівняльна характеристика СНР і БНХ

1. Система макроекономічних показників, яка відображає механізм функціонування планової економіки

1. Макроекономічна модель ринкової економіки

2. Галузі економіки нерівноправні. Виділяються матеріальне виробництво і невиробнича сфера. Додатковий продукт створюється лише в матеріальному виробництві (сільському господарстві, промисловості, будівництві). Невиробнича сфера (освіта, охорона здоров'я, наука та ін.) Тільки споживає те, що створено в матеріальному виробництві.

2. Всі галузі економіки з виробництва товарів і послуг взаємозалежні і одночасно рівноправні. У всіх галузях створюється додатковий продукт.

3. Вартість створюється працею (трудова теорія вартості). Вартісний склад продукту: c + v + m

3. Вартість створюється за рахунок факторів виробництва - праці, землі, капіталу, підприємництва. Вартісний склад продукту включає матеріальні витрати та оплату факторів виробництва (оплату праці, прибуток, ренту,%, дивіденди та ін.)

4. Форма відображення операцій - відомість матеріальних ресурсів (прихід - витрата)

Форма відображення операцій базується на принципах бухгалтерського обліку (подвійний запис)

Короткий виклад СНС

Система національних рахунків (СНР) - це адекватний ринковій економіці національний облік, виражений системою макроекономічних показників і побудований у вигляді рахунків і балансових таблиць. СНС характеризує результати економічної діяльності, структуру економіки та найважливіші показники в національному господарстві.

До макроекономічних показників відносяться наступні:

1. Валовий національний продукт (ВНП) - являє собою сукупну обчислену в ринкових цінах вартість всієї виробленої країною кінцевої продукції за рік (півроку, квартал). У ВНП включена і продукція створена факторами виробництва даної країни, і в середині країни, так і за кордоном.

2. Валовий внутрішній продукт (ВВП) - оцінює випуск продукції, створений факторами виробництва, внутрішніми для даної економіки, незалежно від того, хто ними володіє. ВВП - це ВНП за вирахуванням чистих надходжень з-за кордону. Для більшості економік різниця між ВНП і ВВП мала.

3.Чістий національний продукт (ЧНП) менше ВНП на величину амортизації основних засобів (тобто на величину зносу основних засобів в грошовому вираженні).

4. Національний дохід (НД) - обчислена у грошовому вираженні вартість новоствореного в країні протягом року сукупного продукту, що представляє дохід, принесений усіма факторами виробництва (землею, працею, капіталом, підприємництвом). НД - це ВНП мінус амортизація і мінус непрямі податки.

Непрямі податки - це податки на товари і послуги, що встановлюються у вигляді надбавок до ціни товарів або тарифів за послуги і не залежать від платників податків (ПДВ, податок із продажів, акцизи, мита, митні збори та ін.).

Взаємозв'язок основних макроекономічних показників представлена ​​схемою на рис. 19.2.

Мал. 19.2. Короткий виклад СНС

Валовий національний продукт (ВНП) і валовий внутрішній продукт (ВВП) - найважливіші макроекономічні показники, які розраховуються трьома способами: за виробничим методом (по доданої вартості), за видатками, по доходам.

Особливості визначення ВНП по

У ВНП входять вартості мільйонів товарів і послуг - хліба, автомобілів, фільмів, послуг перукарень, оборони, освіти і багатьох інших товарів і послуг, вироблених за рік і є кінцевими.

Вся продукція ділиться на проміжну і кінцеву. Кінцевими товарами і послугами є ті, які купуються протягом року для кінцевого споживання і не використовуються з метою проміжного споживання. Проміжні товари використовуються для подальшого виробництва. Наприклад, морозиво - кінцевий товар, а вершки для його виробництва - проміжний товар. Проміжна продукція проходить подальше доопрацювання або перепродується кілька разів, перш ніж потрапити до кінцевого споживача.

Головна вимога при розрахунку ВНП, щоб товари та послуги, вироблені в суспільстві за рік, враховувалися тільки один раз. Якщо ж підсумувати вироблені в країні товари і послуги у всіх галузях економіки, то неминучий багаторазовий повторний рахунок, істотно спотворює реальний обсяг ВНП. Наприклад, вартість вироблених автомобілів є частиною ВНП. Але вартість покришок теж є частиною ВНП і входить у вартість автомобіля. Таким чином, чи має місце подвійний рахунок.

Для уникнення подвійного рахунку при визначенні ВНП, враховується тільки та вартість, яка додається кожною фірмою (підприємством).

Додана вартість - частина вартості товарів і послуг, збільшень безпосередньо на даному підприємстві (фірмі). Вона визначається як різниця між виручкою від продажу продукції, товарів, послуг, вироблених фірмою, і її витратами на покупку матеріалів і полХерсонбрікатов.

Отже, перша особливість при обчисленні ВНП полягає в уникнення подвійного рахунку.

Друга особливість полягає в неможливості обліку всієї продукції, що випускається, тому що частина її не продається на ринках і тому не піддається оцінці. З цієї причини не включаються до ВНП безоплатні послуги, вартість домашньої роботи, незаконна діяльність (підпільний бізнес), а також легальна діяльність, прихована від держави. Останні два пункти утворюють «тіньову» економіку (неформальну економіку). Причому значна «тіньова» прибуток створюється рахунок торгівлі наркотиками, і навіть в сільському господарстві, роздрібній торгівлі, будівництві (приховування податків і ін.).

Третя особливість - в ВНП входить вартість товарів, вироблених тільки в поточному періоді (рік, півроку, квартал).

4. Розрахунок ВНП за видатками

Найбільша частина витрат в економіці виробляється домашніми господарствами, які включають всіх споживачів, найманих працівників, власників капіталів, землі та засобів виробництва. Витрати домашніх господарств на товари і послуги називаються споживанням. позначаються «С» (рис. 19.2) і становлять близько 50% ВНП.

Витрати фірм на товари і послуги, які є кінцевими, складають витрати на інвестування (I) (рис. 19.2). Витрати на інвестування виступають у вигляді покупки устаткування, будівель, споруд та інших для поповнення основного капіталу, покупки або виробництва товарів з метою збільшення запасів, забезпечення резервів для підтримки нормальної роботи, тобто для поповнення обігового капіталу.

Слід розрізняти валові і чисті інвестиції. Валові інвестиції являють собою кошти, спрямовані на збільшення основного і оборотного капіталу. Чисті інвестиції дорівнюють валовим інвестиціям за вирахуванням амортизации. Цей показник вимірює величину приросту основного капіталу за рік. Як правило, частка чистих інвестицій займає не більше 5% в ВВП, в той час як валові інвестиції досягають 20 і більше відсотків.

Останнім сектором, чиї витрати породжують попит на продукцію вітчизняного виробництва, є зовнішній світ. Діяльність цього сектору оцінюється через чистий експорт. Чистий експорт дорівнює експорту (вартість товарів, вироблених в нашій країні і проданих іноземцям) за вирахуванням імпорту (вартість товарів, куплених нами в іноземців). Чистий експорт позначається NX (рис. 19.2) і становить 3-5%.

Підсумовуючи все компоненти, отримуємо формулу розрахунку ВНП за видатками: ВНП = C + I + G + NX. (19.1)

Структура ВНП Укаїни за видатками не є постійною. Наприклад, закупівлі уряду (G) збільшуються під час війни, криз, стихійних лих. Зростання частки інвестицій, як правило, пов'язаний з ростом економіки і вкладеннями в основний капітал. Чистий експорт змінюється, наприклад, під впливом світових цін на нафту з збільшенням яких росте частка NX в ВНП. Крім того, коли закуповується велику кількість товарів за кордоном то NX може стати негативним.

5. Розрахунок ВНП за доходами

Важливість національного доходу як макроекономічного показника залежить від того, що це зароблений дохід суспільства. Національний дохід включає трудовий дохід і підприємницький дохід. Трудовий дохід - це дохід від використання праці, який включає доходи найманих робітників і службовців, а також доходи не інкорпорованих власників, які отримують винагороду за працю, вкладену у власну справу.

Формула розрахунку ВНП за доходами:

ВНП = ДН + ДС + РД + ПК + ЧД + КН + А, (19.2)

де ДН - доходи найманих робітників і службовців, ДС - доходи не інкорпорованих власників, РД - рентні доходи, ПК - прибуток корпорацій, ЧД - чистий процентний дохід, КН - непрямі податки, А - амортизація.

Національний дохід - це загальна сума доходів, зароблених факторами виробництва в економіці. Однак через існування податкової системи не вся величина НД доступна домашнім господарствам. Тому слід розрізняти особистий дохід (ЛД) і особистий наявний дохід (ЛРД).

Особистий дохід складається із заробітної плати і додаткових платежів (дивіденди,%, рента, премії, трансферти і ін.) І розраховується за формулою:

ЛД = НД - ВС - НПК - НП + Т, (19.3)