Ремонт автомобільного пластику своїми руками

У сучас-мен-ном авто-мо-біле пла-стик при-ме-ня-ється доста-точно широко. Найчастіше це бам-пера, тюнин-го-ші обважування, фальш-заради-а-тор-ні грат. Також пла-стик на неко-то-яких авто-мо-бі-лях при-ме-ють і при виго-тов-ле-ванні неко-то-яких пане-лей кузова, а буває і зовн-ній частині кузова мети -Ком. І, звичайно ж, пла-стик при-ме-ють в изго-тов-ле-ванні еле-мен-тів салону транс-порт-ного середовищ-ства.

Суще ствует більше 50 видів пла-стіки, кото-які викорис-товують в авто-мо-бі-ле-будів-е-ванні. Каж-дий вид має свої харак-ті-ри-стики і осо-бен-но-сті в ремонті. Подроб-неї про видах авто-мо-біль-ного пла-стіки можете про-чи-тать тут.

Бам-пера частіше дру-гих пане-лей кузова напів-ють пошкоджені-жде-ня. Ізна-чільного їх функ-ція і сво-диться до вос-прі-я-тію і Гаше-нию удару. Сей-годину сам пла-сти-ко-вий бам-пер більше виконан-вується деко-ра-тив-ву роль.

Пласт-мас-со-ші деталі, в част-но-сті, бам-пера можна вос-ста-но-вить прак-ти-че-скі з будь-якого пошкоджені-ждён-ного відбутися у-я-ня. Варто лише вчи-ти-вать рен-та-бель-но-сть ремонту. Бам-пера напів-ють такі пошкоджені-жде-ня, як дефор-ма-ції, тре-Київщини, раз-риви, пів-ний відрив сег-мента. Давайте рас-смот-рим методи, кото-які викорис-товують для вос-ста-нов-ле-ня.

При-ме-ють нагрів, сва-ри-ва-ня, скле-і-ва-ня, армування-ро-ва-ня сет-кою, при-ме-ні-ня спе-ци-аль-них скоб для ін-но-сті соеди-ні-ня.

Нагрівання при-ме-ють для вос-ста-нов-ле-ня форми дефор-ми-ро-ван-ної частини бам-пера, виправ-ле-ня ВМЯ-тин. При нагріванні пла-стик ста-но-вітся більш подат-ли-вим і при ліг-ком воз-дей-наслідком при-ні-томить пер-по-на-чат ко-ву форму.

зварювання пластика

Сва-ри-ва-ня пла-стіки про-ис-хо-дить за допомогою на-гою спе-ци-аль-ного фена з насад-кою і пла-сти-ко-вих прут-ков. Фен дол-дружин мати регу-ли-ження тим-пе-ра-тури і сили видув-ва-е-мого горя-чого віз-духу. Прутки - це, по суті, при-співай для сва-ри-ва-ня пла-стіки. Вони повинні бути того ж складу, що і ремон-ти-ру-е-мий пла-стик. Сва-ри-ють між собою частини від рас-ко-лов-шейся деталі, зава-ри-вают тре Київщини. Якщо всю про-це-дуру робити по тих-но-ло-гии, то шов напів-ча-ється дуже проч-ним і ела-стіч-ним. Детально про тих-но-ло-гии сва-ри-ва-ня можна про-чи-тать тут.

Варто ого-по-риться, що якост-ного-ва зварювання віз-можна тільки пла-сти-ков, є-ю-трудящих тер-мо-пла-стами. Це пла-стики, кото-які прак-ти-че-скі не змінюють своїх свій коштiв при нагріванні і після-ду-ю-щем охла-жде-ванні. Тобто при нагріванні ста-но-вятся м'я-кими, подат-ли-вимі, ​​а при охла-жде-ванні твер-деют. Рас-про-стра-нён-ні види тер-мо-пла-сти-ков мають сле-ду-ю-щие назва-ня і обо-зна-че-ня:

 • полі-про-пі-льон (PP. PP / EPDM. TEO)
 • полі-ці-льон (PE. РЕ, PE-LD. PE-LLD)
 • Сопо-ли-мер акри-ло-ніт-рила, буту-ді-ена і сти-рола (ABS. ASA. АВС)
 • полі-бу-ти-льон-ті-реф-та-лат (PBT. PBTP)

Тип пла-стіки вка-зи-ва-ється з зворотня но-ку бам-пера.

Ремон-ти-ру-е-травня деталь повинна бути чистою, щоб не було при-ме-то такий, що пре-п'ят-ству-ю-чих сва-ри-ва-нию частин деталі.

Якщо деталь соби-ра-ється і сва-ри-ва-ється з неяк-ких частин, то потрібно зафік-сі-ро-вать сва-ри-ва-е-мі сег-менти. Це можна зро-лать за допомогою струб-цин, при-хва-тить в неяк-ких місцях паял-ні-кому, викорис-зо-вать лип-кую стрічку.

Фарбу навколо буду-ного шва потрібно вва-стить. Якщо сва-ри-ва-ється тре-щина, то її потрібно засвер-лити на кон-цах Тонен-ким свер-лом. Це осту-но-вит даль-ней-шиї рас-про-стра-ні-ня тре Київщини. Шов потрібно рас-шити бук-вої V. Якщо тол-щина пла-стіки 5 мм і більше, то потрібно зро-лать канавку під пру-ток для зварювання і з особі-вої і з туль-но-ку. Якщо ж тол-щина пла-стіки менше 5 мм, то потрібно рас-ши-вать і сва-ри-вать з особі-вої сто-ку деталі.

Канавку під пру-ток можна робити гра-ве-ром (бор-ма-шин-кою) зі спе-ци-аль-ної насад-кою, також роблять і паял-ні-кому. У слу-чаї з паял-ні-кому потрібно не пере-палити пла-стик інакше він втрачає свої свій-ства.

Кон-чик прутка затамувавши-чи-ва-ється для зруч-ства началь-ного рас-по-ло-же-ня в канавці, і під кутом 45 гра-ду-сов до поверх-но-сті шва начи-на- ете його примі-щать в канавку шва, при цьому воз-дей-ству горя-чим воз-ду-хом фена з насад-кою. Віз-дух дол-дружин в основ-ному попа-дати на пру-ток. При Надав-ли-ва-ванні на пру-ток і воз-дей-наслідком горя-чого віз-духу він поч-нёт лягати в канавку, фор-ми-ю шов. Далі, шов з особі-вої сто-ку йшли-фу-ється наждач-ної буму-гой з круп-ним абра-зи-вом (p80, p100), так, щоб шов був на одному рівні з усією поверх-но стю. Якщо пла-стик про-ва-ри-ва-ється з обох сто-рон, то на туль-но-Рона шов можна не йшли-фо-вать, так соеди-ні-ня буде більш ін-ним.

склеювання пластика

Скле-і-ва-ня є-ється рас-про-стра-нён-ним мето-дом ремонту авто-мо-біль-ного пла-стіки. Якщо викорис-зо-вать зорі-ко-мен-до-ван-ні марки клеїв і пра-вильно при-ме-нять тих-но-ло-енергію скле-і-ва-ня, то соеди-ні-ня підлозі -ча-ється дуже надійний-ним. Крім того, скле-і-вать можна деталі, кото-які погано сва-ри-ва-ються або не під-да-ються сва-ри-ва-нию взагалі.

Клеї для ремонту пласт-мас-со-вих авто-мо-біль-них дета-лей - це по біль-ший частини висо-ко-мо-ле-ку-ляр-ні соеди-ні-ня, кото-які після затвер-де-ва-ня пре-вра-ща-ються в полі-мер-ний мате-ріал. Щоб домогтися якост-ного-ного соеди-ні-ня, потрібно викорис-зо-вать двох-ком-по-нент-ні склади. Таким обра-зом, можна і скле-ить раз-рив і запов-нить кле-я-щим сост-вом рів-но-сті шва.

Для при-мера можна при-ве-сти зорі-ко-мен-до-вав-шую себе тих-но-ло-енергію скле-і-ва-ня фірми 3M. а також дру-гую попу-ляр-ву тех-но-ло-енергію фірм HOSCH. POWERPLAST і їх ана-ло-гов.

FPRM - Flexible Parts Repair Material, пере-по-диться як ремонт-ний мате-ріал для ела-стіч-них дета-лей. Це ремонт-ний клей-шпат-Левка, кото-рий пред-став-ляет собою двох-ком-по-нент-ву суміш. Крім скле-і-ва-ня їм можна запов-нять пошкоджені-жде-ня як звичайні-ної шпат-Лев-кою, після чого йшли-фо-вать. У когось плект вхо-дит два тюбика, або подвійної-ної кар-трідж, при сме-ши-ва-ванні когось по-нен-тов кото-яких напів-ча-ється той самий клей-шпат-Левка.

Ремонт автомобільного пластику своїми руками

Перед при-ме-ні-ням потрібно тща-кові відмити все загряз-ні-ня, раз-де-лать тре Київщини і скле-і-ва-е-мі краю під V-образ-ву форму. З особі-вої сто-ку накла-ди-ва-ється спе-ци-аль-ва алю-ми-ні-е-вая стрічка 3М, кото-раю пред-ва-ри-кові зафік-сі-рует скле- і-ва-йо-майо місце і не дасть клею витекти з зворотня но-ку. Перед скле-і-ва-ням пла-сти-ков з обо-зна-че-ням РР, РР / ЕРDМ, ТРО на ремонт-ве місце рас-пи-ля-ється акти-ва-тор адге-зії. Для усталилася-ні-ня шва з туль-но-ку додат-ні-кові при-кле-і-ва-ється стек-ло-канва 3М, име-ю-щая кле-е-вої шар. Ті ж про-це-дурепи потрібно про-де-лать і з особі-вої сто-ку скле-і-ва-е-мій деталі.

Клей легко нано-сується і не сте-кає з вер-ти-каль-них поверх-но-стей. При-мірно через 20 хвилин про-ис-хо-дить скле-і-ва-ня, а також готовий-но-сть до обра-лення рів-но-стей йшли-фо-ва-ням. Скле-ен-ве місце напів-ча-ється ін-ним і ела-стіч-ним.

Кле-е-ші набори HOSCH. POWERPLAST. RapidFix ...

Ремонт автомобільного пластику своїми руками

Це двох-ком-по-нент-ні клеї для про-фе-сі-о-наль-ного викорис-зо-ва-ня. Склад-ля-ю-ські клею є-ються два когось по-нента, кото-які дода-ють один одного - поро-шок (крейда-ко-дис-пер-сі-он-ний сва-Роч-ний гра -ну-лять) і жид-кий когось по-нент.

Мел-ко-дис-пер-сі-он-ний сва-Роч-ний гра-ну-лять - це підло-ні-тель, справи-ю-щий кле-е-ше соеди-ні-ня більш ін-ним . Також, бла-го-даруючи крейда-ко-дис-перс-ному порошку можна сфор-ми-ро-вать недо-ста-ю-щий еле-мент. Поро-шок складається з окси-дов крем-ня, каль-ція, алю-ми-ня і заліза, а крім цього до складу вхо-дять ката-ли-за-тори, кото-які збіль-ли-чи-вают ско-ро-сть застій-ва-ня кле-е-вого складу і збіль-ли-чи-вают адге-зию.

Жид-кий когось по-нент, кото-рий вхо-дит до складу клею, є-ється висо-ко-кон-цен-три-ро-ван-ним ціан-кри-лат-ним ефі-ром, кото рий має отлич-ве якост-ство скле-і-ва-ня. Про-з-під-ді-ки скор-тили час схва-ти-ва-ня і збіль-ли-чилі силу скле-і-ва-ня за рахунок добав-ле-ня усі-ли-ва-ю-чих аген-тів (осо-Бих при-са-док).

Ремонт автомобільного пластику своїми руками
Кле-е-вої набір Powerplast

Кле-е-ші склади дан-ного типу мають широ-кую область при-ме-ні-ня. Можна при-ме-нять жид-кий когось по-нент клею окремо від порошку, але при ремонті авто-мо-біль-ного пла-стіки, в част-но-сті бам-пе-рів, найчастіше при-ме -няют обидва когось по-нента.

Скле-і-ва-е-мі поверх-но-сті повинні бути чистими і обез-жи-рен-ними. При необ-хо-ді-мо-сти вос-ста-нов-ле-ня круп-них пошкоджені-жде-ний, таких як гли-бо-кі вибо-іни, тре Київщини або відсутність про-ствие фраг-мен- тов деталі, при-ме-ня-ється пор-ко-вий когось по-нент клею, кото-рим запол-ня-ється углиб-ле-ня. Потрібно вчи-ти-вать, що поро-шок не поділ дружин воз-ви-тися більше, ніж на 2-3 мм над ремон-ти-ру-е-мій поверх-но-стю. При необ-хо-ді-мо-сти вос-ста-нов-ле-ня біль-шого про-країн-ства, краще це робити в кілька ця-пов, фор-ми-ю шар за шаром.

Після запол-ні-ня углиб-ле-ня порошку-ком, його необ-хо-димо рав-но-мірно про-пі-тать жид-ким когось по-нен-те.

При попа-да-ванні жид-кого когось по-нента складу в поро-шок, мгно-венно созда-ється екзо- тер-ми-че-ська реак-ція, і склад начи-нает застій-вать. Вже через десять хвилин можна почи-нать йшли-фо-вать і шпа-кле-вать скле-ен-ву поверх-но-сть.

Потрібно вчи-ти-вать, що при роботі з дан-ними кле-е-вимі званих вели-рами потрібно вчи-ти-вать їх ток-сич-но-сть і рабо тать в добре про-вет-ри-ва е-мом примі-ще-ванні і викорис-зо-вать середовищ-ства захисту тіла.

При пра-Віль-ном при-ме-ні-ванні напів-ча-ється ін-ний і ела-стіч-ний кле-е-вої шов.

З недо-стат-ков цих кле-е-вих званих вели-рів варто отме-тить незручний-ство при-ме-ні-ня на вер-ти-каль-них поверх-но-стях, так як порош-ко-вий кому-по-нент сси-па-ється до сме-ши-ва-ня з жид-ким когось по-нен-те.

Армування сіткою, застосування спеціальних скоб для міцності з'єднання

Суще ствует такий метод ремонту авто-мо-біль-ного пла-стіки, в част-но-сті бам-пе-рів, за допомогою на-гою ВПА-і-ва-ня сталь-ної сітки в місце тре Київщини або зламу. Місце ремонту потрібно перед-ва-ри-кові під-го-то-вить. Потрібно вва-стить лако-кра-соч-ве покриття-тя бам-пера, а також трохи сам пла-стик, зро-лав невеликі-шое углиб-ле-ня, засвер-лити тре-щину на краях, щоб вона далі НЕ рас-про-стра-ня-лась, все обез-жи-рить. Далі Вире через-ете сітку за місцем ремонту. Раз-заходів сітки дол-дружин з запа-сом захо-дить далі країв тре Київщини або зламу в пре-де-лах сан-ти-метра. Далі ВПА-і-ва-ете сітку.

набір для ремонту пла-стіки steinel з при-ме-ні-ням армування-ру-ю-щей сітки

Сітка повинна бути з нержа-ве-ю-щей стали, щоб попа-да-ня вологи не викли-валі кор-ро-зії. Також ба-тельно, щоб сітка не була занадто-ком тол-стій, так як вона повинна легко разо-греко-тися і ВПА-і-тися. Для ВПА-і-ва-ня викорис-товують про-мис-льон-ний фен зі спе-ци-аль-ної насад-кой-прасувати-ком або паял-ник зі спе-ци-ально рас-плю-щен- вим нако-неп-ні-кому. Важливо, щоб сітка пів-но-стю покриття-лась пласт-мас-сой. Після цього зверху можна ще наплив-вить пла-стик і раз-гла-дить, щоб ремонт-ва зона була на одному рівні з усією поверх-но-стю. Зверху наплав-лять пла-стик і раз-гла-жи-вать ба-тельно за допомогою на-гою про-мис-льон-ного фена з регу-ли-рів-кою тим-пе-ра-тури і сили видув-ва -е-мого віз-духу з Наді-тій на нього спе-ци-аль-ної насад-кою. Можна викорис-зо-вать і паял-ник, але важливо не пере-палити пла-стик, щоб він не поті-рял свої свій-ства.

Майстри кузов-ного ремонту часто при-ме-ють таку тих-но-ло-енергію. Але є і її про-тив-ники. Вони вва-тануть, що такий ремонт не доста-точно надё-дружин і, що ремон-ти-ро-вать повторно бам-пер, вос-ста-нов-лен-ний за такою тих-но-ло-гии складність неї, ніж, до при-міру, отре-мон-ти-ро-ван-ний мето-дом сва-ри-ва-ня. Щодо надійний але сті такого соеди-ні-ня можна ска-мовити те, що дано-ний метод має місце бути в Арсі-нале відомого-ної фірми STEINEL (про-з-під-ді-тель тер-мо-ін -стру-мен-тів). STEINEL про-з-під-дит і про-дає набори для ремонту бам-пе-рів, до складу кото-яких вхо-дит сталь-ва сітка, прутки з пла-стіки і фен зі спе-ци-аль-ними насад -ками. Перед тим, як впрова-рять дан-ву тех-но-ло-енергію, цей метод про- йшов досл-та-ня. Таким обра-зом, якщо все робити пра-вильно і соблю-дати все реко-мен-да-ції, то дан-ний спо-соб ремонту має право на суще-ство-ва-ня. Але варто злагоди-ситься, що якщо раптом при-дётся ремон-ти-ро-вать бам-пер, вос-ста-нов-лен-ний за такою тих-но-ло-гии повторно, то при необ-хо-ді -МО-сті при-дётся виплав-лять і витас-ки-вать сітку, чого не ска-жеш про бам-пе-рах, отре-мон-ти-ро-ван-них сва-ри-ва-ням.

При-ме-ні-ня спе-ци-аль-них скоб при ремонті авто-мо-біль-ного пла-стіки

Дан-ний метод ремонту тре-нок і раз-ри-вов авто-мо-біль-ного пла-стіки перед- по-ла-Гаета викорис-зо-ва-ня спе-ци-аль-ного аппа-рата називаються ва-е-мого HotStapler (пере-по-диться як горя-чий степ-плером). Про-з-під-диться раз-ними відомого-ними про-з-під-ді-ті-лями. Це устрій-ство викорис-зу-ється вме-сте з спе-ци-аль-ними ско-бами раз-ної форми. Влаштуй-ство складається з гені-ра-тора струму, на кото-ром знахо-дяться регу-ля-тор режі-мов і інді-ка-то-рів тим-пе-ра-тури, і руко-ятки в кото рую вставши-ля-ються скоби для даль-ней-шего нагріву і при-ме-ні-ня.

Регу-ля-тор тим-пе-ра-тури має три режими, вистав-ля-е-мі в зави-сі-мо-сти від тол Київщини пла-стіки. Скоби йдуть в когось плекту і по необ-хо-ді-мо-сти доку-па-ються. Вони бувають раз-них форм, щоб зручно було при-ме-нять в раз-них ізгі-бах авто-мо-біль-них дета-лей.

Ремонт автомобільного пластику своїми руками
Скоби для HotStappler'а

Скоби зро-лани з нержа-ве-ю-щей стали. Ними можна ремон-ти-ро-вать креп-ле-ня фар, бам-пера, решітки, тобто все тер-мо-пла-стіч-ні пла-стики.

При ремонті скобу ВПА-і-ють в пла-стик і трохи пово-ра-чи-ють, після охла-жде-ня тор-ча-щие вусики обре-зают. Скоби можна вико-зо-вать в якост-стве при-хва-ток, для при-да-ня форми бам-перу, раз-ле-ТЕВ-ше-муся на кілька сег-мен-тов. Глав-ва функ-ція скоб дер-жати шов, а залишати-ши-еся частини тре Київщини і рів-но-сті потрібно раз-гла-жи-вать за допомогою на-гою фена зі спе-ци-аль-ної насад -кою або паял-ні-кому.

Ще цікаві статті:

 • Ремонт автомобільного пластику своїми руками
  Виготов-тов-ле-ня про-філь-ної лінійки сво-ними руками
 • Ремонт автомобільного пластику своїми руками
  Нані-се-ня шпа-клевки на авто-мо-біль
 • Ремонт автомобільного пластику своїми руками
  Ста-нок "Англий-ське колесо", виготов-тов-ле-ня сво-ними руками
 • Ремонт автомобільного пластику своїми руками
  Инфра-крас-ва сушка в кузов-ном ремонті
 • Ремонт автомобільного пластику своїми руками
  "Гео-мет-рія" кузова. Як изме-рять?
 • Ремонт автомобільного пластику своїми руками
  Як отре-мон-ти-ро-вать дах авто-мо-биля

Схожі статті