Рівень життя населення та показники його вимірювання - студопедія

Виділяють «мінімальний рівень споживання», «раціональний рівень споживання» і «фізіологічний рівень споживання».

«Мінімальний рівень споживання» розраховується виходячи з мінімального рівня потреб. Його величина визначається на-бором товарів і послуг некваліфікованого працівника і його іжді-віденців. Для цього беруться найнижчі ціни і не враховуються предмети розкоші, алкогольні напої та делікатеси.

«Фізіологічний рівень споживання» - це рівень, нижче кото-рого людина не може існувати фізично. З ним пов'язано поняття «рівень бідності». Це частка населення, яка отримує дохід нижче встановленого урядом офіційного рівня, що межує з бідністю. Оцінки рівня якості життя змінюються в часі і в просторі: той рівень, який 30-40 років тому сНовомосковсклся високим, сьогодні може бути віднесений до «межі бідності», а той рівень, який сНовомосковскется високим для одних країн, неприйнятний для інших, і т. д.

Одним із перших оцінку рівня життя здійснив німецький ста-Тістик Ернст Енгель (1821-1896), який встановив залежність частки споживання продуктів харчування від рівня доходів сім'ї.

Для оцінки рівня життя використовуються кількісні та якісні показники. ООН рекомендує використовувати показники, які об'єднані в 12 груп.

1.Рождаемость, смертність і інші демографічні характери-стики населення.

2.Санітарно-гігієнічні умови життя.

3.Потребленіе продовольчих товарів.

5.Образование і культура.

6.Условія праці та зайнятість.

7.Доходи і витрати населення.

8.Стоімость життя і споживчі ціни.

Для міжнародного зіставлення рівня життя в різних стра-нах використовується виробництво національного доходу і валового внут-рішнього продукту на душу населення. У порівнянні з показником «рівень життя» більш складним є показник якості життя. Він включає в себе крім рівня життя такі показники, як умови і безпеку праці, культурний рівень, фізичне раз-витие і ін.

Цей показник вимірюється за допомогою «чистого економічного добробуту», про який розповідалося в попередніх лекціях. Для його вимірювання використовується наступна формула:

ЧЕБ = ВНП + самообслуговування + вільний час ± тіньова економіка - забруднення навколишнього середовища.

Для більш точної оцінки добробуту суспільства ООН рекомен-дует використовувати «індекс людського розвитку», для чого визна-ються 3 компонента.

1.Здоровье: тривалість життя людини.

2.Культурний рівень: число років навчання кожного жителя в воз-расті 25 років і старше.

3.Общіе ресурси споживання і накопичення в країні: валовий національний продукт на душу населення.

Схожі статті

  • Показники рівня життя - студопедія

    Показники рівня життя Чотири рівня життя населення: достаток (користування благами, що забезпечують всебічний розвиток людини); середній клас (раціональне споживання по науково

  • Рівень життя і його показники

    / Рівень життя і його показники Рівні життя і його показники. Термін «рівень життя» був введений ООН в 1961 році. Існує безліч визначень рівня життя, ось деякі з них:

  • Рівень життя - це

    РІВЕНЬ ЖИТТЯ це: (standard of living) Економічна складова добробуту людей. Вона вимірюється величиною споживання на душу населення або величиною споживання в перерахунку на доросле