Родова підсудність - студопедія

Здебільшого спірні цивільно-правові відносини виникають між сторона-ми, які проживають на території району; на який поширюється діяльність одного суду. Тут же, як правило, проживає більшість свідків у справі, на-ходяться різні письмові або речові докази. Тому з метою створення сприятливих, доступніших умов для отримання захисту з боку судів, а також своєчасного, правильного і економ-ного вирішення спору статтею 113 ЦПК встановлено, що всі цивільні справи, підвідомчі судам, розглядаються районними судами.

Разом з тим, в даний час і вищі суди можуть розглядатися-вати справи по першій інстанції.

Так, обласні, крайові, міські суди міст федерального зна-ня Москви і Харкова, автономної області, автономного округу, суди республік у складі Укаїни також розглядають і вирішують у першій інстанції справи. До їх підсудності віднесено рассмот-ширення справ, пов'язаних з державною таємницею, про оскарження рішень і дій (бездіяльності) виборчих комісій суб'єктів української Фе-дерации з підготовки та проведення референдумів і виборів, крім рішень, прийнятих за скаргами на рішення і дії ( бездіяльності) ніжестоя-чих виборчих комісій, про оспариваний нормативних актів органів та посадових осіб державної влади суб'єктів української Федера-ції, що порушують права і свободи громадян, про оскарження прокурорами правових актів орг Анів державної влади та посадових осіб суб'єктів-тов Укаїни щодо невизначеного кола осіб, і на-Руша права і свободи громадян, про припинення або призупинення діяльності міжрегіональних та регіональних громадських об'єднаннями-ний, про визнання страйку незаконним і ряд інших.

Підсудність Московського міського суду, що може розглядати грома-Данський справи по першій інстанції, на відміну від вищеназваних судів, які не-скільки ширше, і йому надано право розглядати справи за позовами грома-дян, які постійно проживають за межами Укаїни, а також скарги на неправомірні дії посадових осіб дипломатичних представництв чи консульських установ Укаїни.

До підсудності Верховного Суду Укаїни в разі його ви-дження в якості суду першої інстанції в силу статті 116 ЦПК віднесено розгляд і вирішення справ: про оскарження ненормативних актів Пре-зидента, Федеральних Зборів і Уряду РФ, нормативних актів федеральних міністерств і відомств, що стосуються прав і свобод громадян; постанов про припинення повноважень суддів, рішень і дій (без-дій) Центральної виборчої комісії України по підготовці і прове-ня референдуму РФ, виборів Президента України та депутатів Федеральних зборів, за винятком рішень, прийнятих за скаргами на рішення і дії окружних виборчих комісій, а також про призупинення і припинення діяльності загальноукраїнських та міжнародних громадських об'єднань; вирішення спорів, переданих йому Президентом України в соот-повідно до статті 85 Конституції РФ, між органами державної влади Укаїни і органами державної влади суб'єктів України між органами державної влади суб'єктів РФ.

Територіальна (місцева) підсудність

Принцип територіальної або як її ще називають місцевої підсудна-сті дає підставу розподіляти цивільні справи між однорідними су-дами одного і того ж ланки судової системи.

Тому, перш ніж подати заяву, зацікавлена ​​особа повинна встановити місце проживання або місце знаходження відповідача. За загальним правилом про територіальну підсудність, яка знайшла своє закріплення в статті 117 ЦПК, визначено, що «позов пред'являється до суду за місцем житель ства відповідача. Позов до юридичної особи пред'являється за місцем нахожд-ня органу або майна юридичної особи ».

Згідно зі статтею 20 ГК місцем проживання визнається місце, де гражда-нин постійно або переважно проживає, а неповнолітніх, які не досягли чотирнадцяти років, або громадян, які перебувають під опікою - місце проживання їх законних представників (батьків, усиновителів або опікунів).

Місце знаходження юридичної особи, як про це йдеться в статті 54 ЦК, визначається місцем його державної реєстрації, якщо в відпо-відно до закону в установчих документах юридичної особи не уста-новлено інше.

Слід підкреслити, що первісна підсудність спору не змінює-ся навіть в тому випадку, якщо відповідач після пред'явлення до нього позову змінив місце свого проживання чи перебування.

На відміну від загальної територіальної підсудності для деяких працівників, щ-горій цивільних справ визначена так звана альтернативна підсудний-ність, тобто коли справа підсудна одночасно кільком судам, і позивач за своїм бажанням має право звернутися в будь-який з них. Так, відповідно до ст. 118 ЦПК позов до відповідача, місце проживання якого невідомо, Несміт-тря на вжиті заходи, може бути пред'явлений за місцем знаходження його майна або за останнім відомим місцем його проживання. За місцем проживання зацікавленої особи можуть бути заявлені позови про стягнення аліментів та про встановлення батьківства, про відшкодування шкоди, заподіяної-го каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, а також смертю годувальника, про розірвання шлюбу з особами, визнаними в установленому порядку без Вестн відсутніми, або недієздатними внаслідок душевної бо-лезни або недоумства, або засудженими за скоєння злочину до ли-шенням волі на строк не менше трьох років.

Виходячи з принципу альтернативної підсудності, позови про розірвання шлюбу можуть пред'являтися за місцем проживання позивача, також у випадках, коли при ньому знаходяться неповнолітні діти або коли за станом здоров'я виїзд позивача до місця проживання відповідача представляється для нього скрутним.

Принцип альтернативної підсудності також застосовується до позовів про

відновленні трудових, пенсійних і житлових прав, повернення майна або його вартості, пов'язані з відшкодуванням збитків, заподіяних громадянинові незаконним засудженням, незаконним притягненням до уголов-ної відповідальності, незаконним застосуванням як запобіжного припинити ня взяття під варту, підписки про невиїзд або незаконним накладання -ніем адміністративного стягнення у вигляді арешту. Вони можуть пред'являти також за місцем проживання позивача. Позови про захист прав споживачів можуть бути пред'явлені за місцем проживання позивача або за місцем укладення або виконання договору і ін.

Для розгляду певних справ цивільне процесуальне зако-ством встановило конкретний суд, в який може звернутися позивач. Відповідно до ст. 119 ЦПК позови про права на земельні ділянки, будівлі, приміщення, споруди, інші об'єкти, міцно пов'язані з землею (нерухоме майно), про звільнення майна з-під арешту пред'явлено-ються за місцем знаходження цих об'єктів або арештованого майна.

Позови кредиторів спадкодавця, що пред'являються до прийняття спадщини спадкоємцями, підсудні суду за місцем знаходження наследованного майна або його частини.

Позови до перевізників, що випливають з договорів перевезення вантажів, пас-сажіров або багажу, пред'являються за місцем знаходження управлінні транспортної організації, до якої в установленому порядку була пред'явлена ​​претензія. Така підсудність у цивільному процесуальному зако-ством іменується як виключна підсудність.

Слід підкреслити, що пред'явлення позовів з перерахованих вище справах в інші суди, крім зазначених законом, не допускається.

Цивільне процесуальне законодавство з метою захисту інтересів громадян і юридичних осіб, недопущення обмеження їх свобод в області матеріальних і процесуальних прав, надало їм можливість самим обирати підсудність справи. Така угода отримало назву договірної підсудності. Суть її полягає в тому, що сторони можуть за угодою між собою змінювати територіальну підсудність даної справи (ст. 120 ЦПК). Однак така зміна не допускається, якщо мова йде про родової, а також виключної підсудності.

Підсудність кількох пов'язаних між собою справ

Зустрічаються і такі справи, коли в цивільно-правовому спорі бере участь один позивач і кілька відповідачів і притому всі вони знаходяться або прожи-вають в різних місцях. При виникненні таких обставин позивач за своїм вибором має право пред'явити позов до суду за місцем проживання або місцем знаходження одного з відповідачів.

Передача справи з одного суду до іншого

У судовій практиці зустрічаються факти, коли суд, який прийняв позовну заяву і порушив у ній цивільну справу, змушений передати його на розгляд іншого суду.

Припустимо, в ході розгляду і дозволу по суті спору відповідач надіслав до суду заяву, в якій повідомив, що він переїхав на постійне місце проживання в інше місто і просить передати його позов для розгляду в суд по його новим місцем проживання. Як повинен посту-пити суд в цьому випадку?

Відповідь на поставлене запитання ми знайдемо в статті 122 ЦПК, встановивши-шей, що справа, прийняте судом до свого провадження з дотриманням правил підсудності, має бути дозволено їм по суті, навіть якщо в далекій-шем воно стало підсудним іншому суду.

Разом з тим, якщо при розгляді справи відповідач, місце проживання якого раніше не було відомо, заявить клопотання про передачу справи до суду за місцем його проживання, то суд зобов'язаний виконати цю вимогу.

Аналогічним чином суд повинен вчинити і в разі, якщо після отво-да одного або декількох суддів їх заміна в даному суді стає неможливе можливою або якщо при розгляді справи в даному суді з'ясувалося, що воно було прийнято до виробництва з порушенням правил підсудності.

Схожі статті