Смог, його види

Окремо взяті речовини, що забруднюють повітря, менш небез-ни, ніж їх суміші. Хімічні реакції, що протікають безпосереднім-ного в повітрі, призводять до виникнення димних туманів -смогов. Смоги виникають при певних умовах: по-перше, при великій кількості пилу і газів, що викидаються в повітря міста; по-друге, при тривалому існуванні антициклон умов погоди (областей з високим атмосферним тиском), ко-ли забруднювачі накопичуються в приземному шарі атмосфери.

Смоги бувають декількох типів. Найбільш вивчений і відомий вологий зміг. Він звичайний для країн з морським кліматом, де дуже часті тумани і висока відносна вологість повітря. Це спо-собствует змішуванню забруднюючих речовин, їх взаємодії в хімічних реакціях. Тоді й виникає в 100-200-метровому шарі повітря отруйний густий брудно-жовтий туман - вологий зміг.

Сухий зміг, або, як його називають, зміг лос-анджелеського типу, відрізняється від вологого смогу своїми властивостями. Повітря в Лос-Анджелесі (США) сухий, тому зміг утворює тут не туман, а синювату серпанок.

Третій вид смогу - крижаний зміг, або зміг аляскинского ти-па. Він виникає в Арктиці і .Субарктіке при низьких температу-рах в антициклоні. В цьому випадку викиди навіть невеликого ко-лічества забруднюючих речовин призводять до виникнення густо-го туману, що складається з дрібних кристаликів льоду і, на-приклад, сірчаної кислоти.

Смоги різних типів характерні для багатьох великих міст світу, в тому числі і ряду міст нашої країни, де існують фізико-географічні умови, сприятливі для возникнове-ня смогу. Ці міста, як правило, розташовані в гірських кіт-Ловіна, де застоюється повітря. Смоги бувають, наприклад, в Ке-мерів, Нікополь, Братську, а також Єревані, Алма-Аті. У таких містах неприпустимо навіть невелике підвищення примушує-ленного забруднення повітря, а кількість автомобілів має бути обмежена. На жаль, в середньому по країні в даний час знешкоджується лише близько 80% шкідливих речовин від ста-стаціонарної джерел викидів, а в ряді міст їх значною але менше.

0ценка забруднення атмосферного повітря в містах рб

Госкомгидромета Республіки Білорусь проводиться моніторинг стану атмосферного повітря в 16 промисло-лених містах республіки, включаючи обласні центри, а також рр. Полоцьк, Новополоцьк, Бобруйськ, Орша, Річиця, Пінськ, Світлогорськ, Мозир, Новогрудок і Солігорськ. У них діяли 50 стаціонар-них станцій, на яких 3-4 рази на добу проводилися спостереження за 26-ю шкідливими речовинами. Основний обсяг спостережень відно-сілся до речовин, які мають повсюдне поширення (пил, діоксид сірки, оксид вуглецю, оксид і діоксид азоту). У більшості міст республіки проводили контроль специфиче-ських шкідливих речовин, які присутні у викидах підпри-ємств. Майже у всіх промислових центрах визначалося содер-жание формальдегіду.

Спостереження за забрудненням атмосферного повітря в зоні дії промислових підприємств, на автомагістралях і внут-ри житлових кварталів виконувалися Центрами гігієни і епідеміолого-гии МОЗ Республіки Білорусь, деякими іншими ведом-ствами. Також проведені підфакельного спостереження в зо-ні впливу 13 промислових підприємств, обстежені всі парки та зелені зони Мінська. У 10 містах республіки тривали роботи з прогнозування рівня забруднення повітря і регулювання ви-кинути шкідливих речовин в атмосферу в періоди несприятливих метеорологічних умов.

Незважаючи на стабілізацію і деяке зниження рівня за-бруднення повітря в цілому по республіці, в ряді міст зберігаючи-лась несприятлива ситуація. У порівнянні з попереднім го-будинок з 16 контрольованих міст Білорусі проблема забруднення повітря загострилася в Мозирі, Вітебську, Могильові та Светлогорье-ську, де відбулося збільшення ІЗА. Причому для Могильова пови-шенное в порівнянні з середніми для країни значеннями загряз-ня атмосферного повітря спостерігається протягом багато-літнього періоду. В інших містах індекс забруднення атмо-сфери зменшився. У той же час в Бобруйську, Полоцьку і Новополоцьку ІЗА був вище середнього по республіці.

Основними джерелами забруднення повітряного басейну республіки діоксидом сірки є стаціонарні джерела (підприємства теплоенергетики, хімічної і нафтохімічної від-раслей промисловості). В останні роки спостерігається замет-ве зниження викидів діоксиду сірки внаслідок переходу на використання природного газу. Середні за рік концентрації ді-оксиду сірки в усіх контрольованих містах були істотно нижче національного і міжнародного стандартів. Випадки пре-щення гранично допустимого рівня зафіксовані тільки в Могильові: 1,5-2 ГДК на стаціонарних станціях; 1,2 ГДК - поблизу заводу «Строммашина».

Середня концентрація аміаку по 7 контрольованим містах становила 0,6 ГДК. Більш високий рівень забруднення повітря від-меча в Мінську (0,9 ГДК) і Могильові (1,7 ГДК). Підвищення разо-вих концентрацій аміаку до 1,4 ГДК зафіксовано в Гродно. У Мінську і Могильові максимальні з разових концентрацій домішки перевищували гранично допустимий рівень в 4-5,5 рази. Під факелом Гомельського хімзаводу відзначена концентрація аміаку перевищую-щая ГДК в 1,5 рази. За п'ятирічний період відбулося зменшення за-бруднення повітря аміаком в Мінську, Гродно, Гомелі, Полоцьку і Новополоцьку.

Викиди шкідливих речовин від автотранспорту і ряду про- промислових підприємств зумовили підвищену забрудненість повітряного басейну республіки формальдегідом. Середні за рік концентрації в Пінську, Орші і Мінську становили 1-1,3 ГДК; Гомелі, Гродно, Бресті, Светлогорске, Бобруйську, Полоцьку, Річиці та Новополоцьку - 2-3 ГДК; в Могильові, Вітебську та Мозирі - бо-леї 3 ГДК. Протягом року на стаціонарних станціях Могильова, Мінська, Новополоцка і Светлогорска зафіксовано 9 випадків з концентраціями формальдегіду вище 5 ГДК. За даними вимірів Мінського міського центру гігієни і епідеміології підвищена забрудненість повітря формальдегідом постійно спостерігалася в районах багатьох автомагістралей, особливо на зупинках, пово-ротах, перехрестях, біля світлофорів. Концентрації домішки сущест-венно підвищувалися поблизу автомагістралей в літню пору при високій інтенсивності сонячної радіації. Випадки перевищення ГДК в 1,5-2 рази відзначалися в деяких парках і зонах відпочинку. В останні роки спостерігається стабілізація або деякий умень-шення забрудненості повітря формальдегідом в більшості промислових центрів республіки. Незважаючи на зниження за останні роки обсягів викидів забруднюючих речовин і, відповідно, середніх концентрацій більшості контрольованих шкідливих речовин, проблема качест-ва атмосферного повітря в містах Білорусі зберігається. Рівень забруднення атмосфери в деяких містах республіки протягом багатьох років залишається підвищеним або високим.