Сутність і види лекції - лекція - найважливіша форма викладання філософії зміст, структура і

Лекція - це логічно струнке, системне, глибоке і ясний виклад навчального матеріалу. Призначення сучасної лекції в навчальному процесі не в тому, щоб надати всю інформацію по темі, а щоб допомогти освоїти фундаментальні проблеми курсу, оволодіти методами наукового пізнання, запропонувати новітні досягнення наукової думки. У навчальному процесі лекція виконує методологічну, організаційну та інформаційну функції. У ряді випадків лекція є основним джерелом інформації, наприклад, при відсутності підручників, навчальних посібників з новим курсам. Лекція розкриває понятійний апарат конкретної області знання, її проблеми, дає цілісне уявлення про предмет, показує взаємозв'язок з іншими дисциплінами. Всі інші форми навчальних занять - семінари, лабораторні заняття, курсове та дипломне проектування, навчальна практика, консультації, заліки та іспити - пов'язані з лекцією, спираються на фундаментальні положення і висновки.

- Лектор повністю планує і контролює хід заняття.

- Можливість охоплення великої аудиторії.

- Низькі фінансові витрати на одного учня.

- Високі вимоги до майстерності лектора, необхідні для якісної передачі знань.

- Монолог лектора і низька залученість і активність учнів; часто - низький рівень засвоєння матеріалу.

Розрізняють такі види лекцій:

Лекція-інформація. Орієнтована на виклад і пояснення студентам наукової інформації, яка підлягає осмисленню і запам'ятовуванню. Це найбільш традиційний тип лекцій у практиці вищої школи.

Оглядова лекція - це систематизація наукових знань на високому рівні, що допускає велику кількість асоціативних зв'язків в процесі осмислення інформації, викладеної при розкритті внутрішньопредметної і міжпредметних зв'язків, виключаючи деталізацію і конкретизацію. Як правило, стрижень викладених теоретичних положень становить науково-понятійна і концептуальна основа всього курсу або великих його розділів.

Бінарна лекція - це різновид читання лекції у формі діалогу двох викладачів (або як представників двох наукових шкіл, або як вченого і практика, викладача і студента).

Обстеження писемного мовлення дітей 2 класу
Прояви різних видів дисграфії і її причинна обумовленість у учнів молодших класів вивчаються насамперед в процесі індивідуального обстеження дітей. Причинна обумовленість дисграфії.

План-конспект уроків технології по аплікаційними робіт з природним матеріалом
Урок 1 Розділ програми: Художня обробка матеріалів Тема: Виріб «Осінній букет» Клас: 1 клас Час роботи: 45 хвилин Цілі уроку: Освітня: прищеплювати учням знання, на.